Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

27.02.2020 Zapraszamy na XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii który odbędzie się w dniach 02-05 września 2020 roku w Krakowie
Z formowaniem się programu naukowego Zjazdu oraz pozostałymi informacjami mogą Państwo zapoznawać się na stronie: https://anest2020.syskonf.pl

Rada Programowa 20. Zjazdu PTAiT zaprasza również wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas konferencji oraz publikacji w "Anestezjologii i Intensywnej Terapii" więcej informacji na stronie: https://anest2020.syskonf.pl/zglaszanie_abstraktow

Zasady zgłaszania abstraktów


1. Zgłaszać można oryginalne prace dotychczas niepublikowane, dotyczące następującej tematyki:
Tematyka

2. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
•    Tytuł pracy (Prosimy o zachowanie wielkość liter jak w zdaniu. Prosimy nie wpisywać tytułu drukowanymi literami)
•    Nazwiska i imiona wszystkich autorów
•    Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
•    Praca musi zawierać: wstęp, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki, wnioski
•    Preferowany sposób przedstawienia krótka prezentacja ustna lub plakat
•    Praca powinna zostać przesłana w języku polskim, opcjonalnie również w języku angielskim
•    Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę
•    Imię i nazwisko oraz adres e-mail głównego/korespondującego autora

3. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków) nie może przekroczyć 1800 znaków wraz ze spacjami.

4. Terminy:
31 marca 2020 - ostatni dzień nadsyłania streszczeń
30 kwiecień 2020 - kwalifikacja strzeszczeń
31 maja 2020 - informacja o kwalifikacji


5. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitet Naukowy (powołanego na początku 2020 r.) , którzy podejmą decyzję o:
•    kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej;
•    kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;
•    nieprzyjęciu pracy do udziału w Zjeździe

UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów.

6. W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:
•    zgodność tematyki pracy z problematyką Zjazdu;
•    poprawność metodologiczna;
•    oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników;
•    wartość poznawcza pracy;
•    przydatność praktyczna uzyskanych wyników

7. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

8. Warunkiem umieszczenia streszczenia w Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora i prezentacja pracy w trakcie 20 Zjazdu PTAiT.

W załaczeniu informacja Konsultanta Krajowego w sprawie prac /streszczeń przyjetych na XX Zjazdu PTAiIT.Załączniki: