Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

27.04.2008 Zmiana numeru konta PTAIIT Składkę członkowską należy wpłacać na konto Zarządu Głównego:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Numer konta: 46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
Tytułem: Składka, imię i nazwisko, adres, oddział
Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!


Troska o sprawne funkcjonowanie Towarzystwa, tak by mogło ono jak najpełniej wypełniać swoje statutowe cele oraz godnie i skutecznie reprezentować środowisko polskich anestezjologów w kraju i za granicą jest udziałem wszystkich jego członków. Dlatego uczestnicy Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbyło się w dniu 17 września 2005 roku podczas XV Międzynarodowego Zjazdu Towarzystwa w Poznaniu uchwalili nowy Statut Towarzystwa oraz podjęli uchwały realizujące zapisy nowego Statutu przed nadaniem mu mocy prawnej i mające na celu ułatwienie wprowadzenia go w życie.

Działając zgodnie z następującymi zapisami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania:

  •      §23 Członkowie Towarzystwa mają prawo:
      ptk. 4. do prenumeraty czasopisma "Anestezjologia Intensywna Terapia" w ramach uiszczanej składki członkowskiej,

  •      §25 Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
      ptk 4. opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny nie później niż do dnia 31 stycznia bieżącego roku,

  •      uchwała: "Wpłaty składki członkowskiej":
      1. składkę członkowską wpłaca się od 01.01.2006 na konto Zarządu Głównego zgodnie z §25 punkt 4 Statutu,

Zarząd Główny postanowił podtrzymać decyzję poprzedniego Zarządu Głównego, reprezentowanego przez ówczesnego Prezesa PTAiIT – prof. dr Leona Drobnika i Sekretarza PTAiIT – dr Macieja Gordona stanowiącą, że:

   1. Od dnia 1 stycznia 2006 roku składka członkowska PTAiIT wynosi 120 PLN rocznie.

   2. Składkę członkowską należy wpłacać na konto Zarządu Głównego:
       Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
       ul. Kasprzaka 17A
       01-211 Warszawa
       Numer konta: 46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
       Tytułem: Składka, imię i nazwisko, adres, oddział

   3. Składka powinna zostać uiszczona jednorazowo lub w dwóch równych ratach do 31 stycznia danego roku.

      W celu ułatwienia członkom Towarzystwa realizacji nowych zasad opłacania składek członkowskich Zarząd Główny planuje zamieszczanie formularza przelewu w czasopiśmie "Anestezjologia Intensywna Terapia" oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

      Sekretarz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
      i Intensywnej Terapii
      dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz    

Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
      i Intensywnej Terapii
      Prof. dr hab. n. med Janusz Andres