Proszę czekać...
zamknij

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 20 lutego 2009

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PTAiIT Warszawa, dnia 20.02.2009r.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu  Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii   

Posiedzenie Zarządu Gównego PTAiIT odbyło się dnia 20.02.2009 roku w Warszawie w siedzibie  Naczelnej Izby Lekarskiej zgodnie z następującym programem:
Program posiedzenia:

1.    Sprawozdanie z 5-tego posiedzenia ZG PTAiIT (M. Mikaszewska-Sokolewicz)
2.    Aktualne sprawy finansowe i członkowskie: stan bazy danych (E. Jasek)
3.    Wytyczne znieczulenia do porodu (Z. Kruszyński)
4.    Strona internetowa PTAiIT (W. Machała)
5.    Informacja na temat przygotowań do Sympozjum z okazji 50-cio lecia PTAiIT (J Andres)
6.    Informacja na temat propozycji patronatów PTAiIT nad programami edukacyjnymi (J. Andres)
7.    Informacja na temat CEEA (FEEA) jako oficjalnego programu ciągłej edukacji ESA (J. Andres)
8.    Wolne wnioski

Godz. 13.00: spotkanie członków ZG PTAiIT z przewodniczącymi Oddziałów oraz Sekcji PTAiIT (prezentacje Oddziałów i Sekcji oraz omówienie zgłoszonych zagadnień).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu  Głównego oraz zaproszeni goście:
Lista obecności

Zarząd Główny PTAIT  
           
1.    Prezes PTAiIT    Prof. dr. hab. med. Janusz Andres     +
2.    Prezes Elekt    Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz    +
3.    Prezes Ustępującej Kadencji    Prof. dr hab. med. Leon Drobnik    -
4.    sekretarz    Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-Sokolewicz    +
5.    skarbnik    Dr Ewa Jasek    +
6 .   członek    Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała    +
7.    członek    Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski    -
8.    członek    Dr med. Radosław Owczuk    +
9.    członek    Dr med. Mariusz Piechota    _
           
Zaproszeni goście   
           
10.   Prof. dr hab. med. Andrzej Nestorowicz    +
11.   Doc. dr hab. med. Piotr Knapik    -
12.   Prof.dr hab. med. Krzysztof Kusza    -
13.   Mecenas Marcin Smaga    -
14.   Prof. Zdzisław Kruszyński    -
15.   Prof. Ewa  Mayzner- Zawadzka    +
16    Oddział Mazowiecki    Dr Teresa Korta     +
17    Oddział Łódzki    Doc Waldemar Machała     +
18    Oddział Gdański-Pomorski    Dr Radosław Owczuk    +
19    Oddział Podkarpacki    Dr Alicja Macheta     +
20    Oddział Wielkopolski    Dr Barbara Tamowicz     +
21    Oddział Dolnośląski    Prof. Andrzej  Kubler    -
22    Oddział Zachodniopomorski    Dr Daniel Jankowski     -
23    Oddział  Podlaski    Dr Sławomir Czaban    -
24    Oddział Warmińsko Mazurski    Dr Dariusz Onichimowski    -
25    Oddział Świętokrzyski    Dr Małgorzata Szerla    -
26    Oddział Roztoczański    Prof. Krzysztof Przesmycki    -
27    Oddział Śląski    Doc Hanna Misiołek    -
28    Oddział Kujawsko-Pomorski    Dr Beata Kościałkowska    -
29    Sekcja Historyczna    Dr Alicja Macheta     +
30    Sekcja Pediatryczna    Dr Marcin Rawicz     +
31    Sekcja Anestezji Regionalnej    Prof. Ewa Mayzner Zawadzka     +
32    Sekcja Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych    Doc Waldemar Machała    +
33    Sekcja Kardio-Torakoanestezji    Prof. Ewa Kucewicz    -
34    Sekcja Medycyny Hiperbarycznej    Dr Zdzisław Sićko    -
35    Sekcja Neuroanestezjii i Intensywnej Terapii w Chorobach Neurologicznych    Prof. Zbigniew Karwacki     -
36    Sekcja Wentylacji Domowej    Dr Andrzej Pytel    +
37    Sekcja Znieczulenia Ambulatoryjnego    Doc Dariusz Maciejewski     +
38    Profesor Zdzisław Rondio    +
39    Dr Józef Hezner    +
40    Medipress    Anna Łuczyńska    +
        Andrzej Goroszczak    +
        Krystyna Baran    +

Dariusz Maciejewski przysłał drogą elektroniczna skład Sekcji Znieczulenia Ambulatoryjnego oraz sprawozdanie z działalności  Sekcji w 2008  roku. Docent Tomasz Gaszyński przysłał drogą elektroniczną informacje o składzie Sekcji Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych, dotychczasowych dokonaniach i planach Sekcji  na przyszłość oraz  dostarczył opracowane wytyczne przyrządowego udrażniania dróg oddechowych (które zostaną opublikowane w najbliższym numerze  Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

Pani Dr Beata Kościałkowska przesłała pytanie o możliwość uzyskania na serwerze powierzchni dla Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz  plany ZG  umożliwienia członkom Towarzystwa dostępu do treści publikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach  anestezjologicznych.

Ad 1
Zarząd przyjął sprawozdanie z posiedzenia w dniu 23.01.2009

Ad 2
Dr Jasek przedstawiła raport finansowy z ostatniego miesiąca i m.in.  poinformowała zebranych o podpisanych nowych umowach PTAiIT z biurem rachunkowym EBOR na usługi księgowe oraz ze  spółką A.T.O.M. na stworzenie i obsługę strony internetowej Towarzystwa. Towarzystwo wypłaciło wydawnictwu  Medi-press 25 800 PLN tj opłatę za czasopismo dla  430 członków PTAiIT.
Do 13 lutego na konto PTAiIT wpłynęło 535 składek członkowskich.
Dr Jasek  zwróciła uwagę na rozbieżność informacji na temat płatności składek i uprawnień do otrzymywania czasopisma. Poprosiła by  stworzyć i opublikować  następującą informację ,  że czasopismo będzie dostarczane Członkom Towarzystwa dopiero po wpłaceniu całej składki członkowskiej tj. 120 PLN.
Dyskusja:
Doktor Radosław Owczuk ponownie (jak podczas w poprzedniego zebrania) zwrócił uwagę na zagadnienie korzyści z bycia członkiem PTAiIT. Jego zdaniem obok prenumeraty czasopisma Towarzystwo powinno oferować upust na  opłaty zjazdowe. Ponadto poddał pod dyskusję projekt zróżnicowania wysokości składki od terminu dokonanej wpłaty.
Profesor Andrzej Nestorowicz wyraził swoją aprobatę dla ostatniego pomysłu zwracając uwagę zebranych na fakt iż dodruk  czasopisma kosztuje więcej niż  druk bieżącego numeru.
Obecnie redakcja wysyła pierwszy numer czasopisma wszystkim, którzy opłacili pełną  składkę w  poprzednim roku.

Ad 3
Profesor Ewa Mayzner Zawadzka  zreferowała stan zaawansowania prac na wytycznymi znieczulenia porodu. Pani Profesor stworzyła projekt wraz z Panem Profesorem Zdzisławem Kruszyńskim . Obecnie trwa nanoszenie poprawek i uwag grupy roboczej. Dotychczas naniosła swoje uwagi Pani dr Elżbieta Nowacka. Projekt zostanie wysłany do pozostałych członków grupy roboczej tj do Pana Profesora Michała Gacy, Pana Docenta Dariusza Maciejewskiego i Pana Doktora Krzysztofa Zająca. Dyskusja ma zostać zakończona do końca lutego tak by można było opublikować wytyczne w pierwszym tegorocznym numerze Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ad 4
Pan Docent Waldemar Machała zdał sprawozdanie z prac nad tworzeniem nowej strony internetowej PTAiIT. Prace nad stroną ruszyły przed 10 dniami tzn. wraz przekazaniu pierwszej raty. Problemem było wybranie odpowiednich zdjęć, które mają jednoznacznie przedstawiać anestezjologów. Pan Profesor Nestorowicz zgłosił gotowość przekazania zdjęć którymi dysponuje i zaapelował by inni kierownicy zespołów uczynili to samo.
Strona zawiera kalendarz w którym zostały podświetlone daty w których odbywają się Zjazdy i Sympozja Anestezjologiczne. Wydzielono obszar dostępny dla członków towarzystwa. Strona będzie zawierała  chronologicznie opublikowane sprawozdania z Posiedzeń Zarządu Głównego oraz Zjazdów i Konferencji . Planuje się jako  pierwsze udostępnić wystąpienia z tegorocznej Konferencji w Szczyrku, pod warunkiem że uda się przygotować i uzyskać zgodę autorów na publikację ich wystąpień na potrzeby Towarzystwa. Planowane jest udostępnianie treści wystąpień  osobom, które uczestniczyły (opłaciły) udział w konferencjach krajowych np. na podstawie przyznanego hasła lub numeru (ma to zapobiec ew. spadkom frekwencji na tego typu imprezach w sytuacji gdy treść wystąpień będzie dostępna w internecie). Docent Machała zwrócił uwagę na pilną potrzebę zdefiniowania co to znaczy impreza zorganizowana przez Towarzystwo. Nie ma jasności jaką  właściwie domenę ma Towarzystwo, obecnie opłacone są dwie : PTAiIT org i anestezjologia org.pl Zebrani opowiedzieli  się za www. anestezjologia.org.pl. Opłata za domenę wynosi  170 PLN z podatkiem;  utrzymanie miesięczne 200-250 PLN (administrowanie) opłata za pierwszy rok używania powierzchni serwerowej 120PLN za następne 1500 PLN- daje to w ciągu roku  ok. 5000 PLN stałych opłat. Każdy członek PTAiIT będzie miał swoje konto  za dodatkową opłata 500 PLN ( obliczone na 2000 członków) Adres internetowy będzie imienny. Potrzebna jest decyzja  o wielkości wykupionej powierzchni serwerowej. Grupa robocza do spraw strony internetowej : Profesor Janusz Andres, Docent Waldemar Machała dr Ewa Jasek oraz dr Maciej Gordon. Dr Gordon zgłosił  ustnie chęć wypisania się  z prac ww grupy. Profesor Andrzej Nestorowicz zaapelował by stworzyć jedną stronę i nie zmieniać jej przez każdy nowy Zarząd. Strona powinna ruszyć jak najszybciej i być rozwijana w miarę upływu czasu.

Ad 5
Profesor Janusz Andres  i Pani Dr Alicja Macheta przekazali zebranym Pierwszy Komunikat Międzynarodowego Sympozjum z okazji 50lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbędzie się w Krakowie   w dniach 25-27.06.2009.

Ad 6
Profesor Andres przedstawił prośby objęcia patronatem warsztatów poświeconych wytycznym diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej  oraz programu edukacyjnego dotyczącego walki z bólem. Wytyczne zostały opracowane przez European Society of Cardiology natomiast organizatorem 10 zajęć Warsztatowych w Polsce jest  Firma Sanofi-Aventis. Program Edukacyjny dotyczący walki z bólem jest przygotowany przez Fundację Rak nie musi boleć im Macieja Hilgiera. Zarząd Główny  wyraził zgodę na objęcie patronatem warsztatów poświeconych diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej. Zebrani zdecydowali udzielić poparcia programowi edukacyjnemu walki z bólem po przedstawieniu Statutu Fundacji i programu szkoleń.. Polskie Towarzystwo Homeopatii zwróciło się do ZG PTAiIT o poparcie odwołania od negatywnego stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie homeopatii jako metody leczniczej.

Ad 7
Profesor Andres i Dr Macheta poinformowali zebranych o  powołaniu przez Europejskie Towarzystwo Anestezjologii, Komitetu Edukacji Europejskiej  w Anestezjologii (CEEA), który zastąpi Europejską Szkołę Anestezjologii (FEEA) i będzie odpowiedzialny za program ciągłego kształcenia w anestezjologii wraz ze Światową Federacją Towarzystw Anestezjologów (WFSA) . Najbliższy kurs  CEEA (dawnego (FEEA) w Polsce odbędzie się w Krakowie  w dniach 23-25 kwietnia 2009. Uczestnicy tego kursu otrzymają zaświadczenia sygnowane przez ESA CEEA i WFSA.

Ad 8
Następnie Pani Dr Macheta podniosła problem przyznawania punktów edukacyjnych  za comiesięczne posiedzenia Oddziału PTAiIT. Zainicjowało to dyskusję w której uczestniczyła Pani Dr Alicja Macheta , Dr Teresa Korta Dr Radosław Owczuk i Pan Profesor Andrzej Nestorowicz. (TK) Zarząd Główny powinien się porozumieć z NRL w sprawie opłat i przyznawania punktów edukacyjnych.  Dr Owczuk przybliżył zebranym treść rozporządzenia MZ oraz mechanizm regulujący problem przyznawania punktów edukacyjnych w Gdańsku.  Jednostki akademickie są uprawnione do przyznawania punktów, natomiast  zgodnie z rozporządzeniem Ministra inne formy działalności  takie posiedzenia naukowo-szkoleniowe uprawniają do przyznania 3 punktów (RO). AN: punkty które lekarze mają zgłaszać do ORL muszą zostać zaakceptowane przez ORL, ta z kolei  nie zaakceptuje punktów, które  nie są zarejestrowane w ORL. Każde zebranie oddziału, kurs i zjazd należałoby wcześniej zgłosić do okręgowej Rady Lekarskiej. (RO) w statucie szpitala jest zapisane  nauczanie; posiedzenia naukowo szkoleniowe nie wymagają zatwierdzenia przez Izbę Lekarską. Zarząd Główny upoważnił Dr Radosława  Owczuka do  opracowania  stanowiska  ZG w tej sprawie. Dr Owczuk zasugerował, że w porozumienie się również w tej kwestii z Panią Profesor Ewą Karpel. 

Następnie poszczególni (obecni) przedstawiciele Oddziałów i Sekcji  przedstawili reprezentowany przez siebie  Oddział/Sekcję.

Jako pierwsza zabrała głos Pani Dr Teresa Korta zastępca przewodniczącego Oddziału Mazowieckiego. Oddział organizuje  9-12 spotkań w roku  w tym 2 spotkania z innymi towarzystwami Na posiedzeniach (1.5 godzinnych)  obecni  są członkowie towarzystwa, goście z innych Oddziałów i specjalności. Posiedzenia są zwykle częściowo sponsorowane przez firmy. Nie ma strony internetowej Oddziału. Dnia 5 czerwca  odbędzie się spotkanie w Przasnyszu.

Oddział Gdański
Obejmuje całe województwo pomorskie i Elbląg z 4 szpitalami w Elblągu.
Kadencja  obecnych władz trwa do marca 2009
Szacunkowo do  31 grudnia Oddział liczył  193 członków w tym 2 członków honorowych  Posiedzenia odbywają się  7 razy do roku;  wiosną  organizowane jest zawsze jedno posiedzenie z Oddziałem  Warmińsko-Mazurskim . W Oddziale działają 2 sekcje . Za 2,5 roku  Oddział Zorganizuje XVII Zjazd PTAiIT.

 Pani Doktor Barbara Tamowicz  reprezentowała Oddział Wielkopolski. Oddział liczy 120 członków. W ciągu roku organizuje 5-6 jednodniowych spotkań naukowych. Komunikaty do członków Oddziału są rozsyłane drogą elektroniczną. Przed 4 laty Oddział zorganizował XV Zjazd PTAiIT. W Oddziale działa Sekcja Wentylacji Domowej.

Dr Macheta przedstawiła Oddział Podkarpacki i działającą w Oddziale Sekcję Historyczną.. Oddział  organizuje co roku 3 duże spotkania- konferencję  naukowo szkoleniowa w Krynicy  ograniczona do regionu
Ból i cierpienie - razem z katedrą historii medycyny i farmacji
Oraz coroczne spotkanie naukowe poświecone Profesorowi Markowi Sychowi z przedstawieniem  i nagrodzeniem wybranej pracy doktorskiej,
Zebrania w Krasiczynie organizowane przez Pana  prof. Kublera.
Sekcje historyczna powstała Uchwałą ZG za czasów prezesury prof. Rondio ,w 1986 roku i byłą drugą taką sekcją na Świecie (po USA gdzie w 1982 roku powstało Towarzystwo Historyczne). W 1980 Sekcja Zorganizowała pierwsze Sympozjum. Pierwszym przewodniczącym Sekcji był Pan Profesor  Marian Kuś .  W 90 roku  sekcja zorganizowała konferencję „ EKG a anestezjologia”  oraz „ Podtlenek azotu”  natomiast  w 2000 roku ‘Anestezja i sztuka z wystawą malarstwa prof. Sycha . W 97 roku -150 lat anestezji w Polsce – prof. Sych
Pan Doktor Marcin Rawicz reprezentował Sekcję Pediatryczną
Sekcja organizuje we wrześniu 2009 Europejski Kongres Anestezji Pediatrycznej. Skład sekcji jest trudny do określenia. Sekcja organizuje coroczne spotkania z wyjątkiem 2008 roku (Zjazd w Krakowie) i 2009 roku (Zjazd Europejski). Doktor Rawicz poprosił o zamieszczenie na stronie internetowej odsyłacza do  strony internetowej Zjazdu OSPA. Osiągnięciem Sekcji jest wydłużenie czasu szkolenia  w anestezjologii dziecięcej z  miesiąca do 3 miesięcy. pediatrycznych Polsce jest około 380 anestezjologów pediatrycznych  tj takich którzy >60% czasu pracy  znieczulają  dzieci.

Pan Doktor Andrzej Pytel przestawił najmłodszą Sekcję PTAiIT Sekcję Wentylacji Domowej
Inicjatorem wentylacji domowej jest pan Prof. Szreter. W ostatnich 7 latach wentylacja domowa jest świadczeniem finansowanym przez NFZ. Z roku na rok wzrasta liczba świadczeń. W Europie domowej wentylacji wymaga od 12-20 /100000 mieszkańców w Polsce powinno ich być ok. 4000 realnie jest ich ok. 600-650 osób. We Francji  wentylacja domowa jest nadzorowana  i prowadzona przez pulmonologów , w Polsce zajmują się tym   anestezjolodzy. Dokładna liczba członków nie jest znana.

Pan Docent Machała  reprezentował Oddział Łódzki i Sekcję  Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych. Sekcja powstała przed 2 laty, składa się z 4 osobowego Zarządu i 9 członków. Zadaniem sekcji jest : propagowanie nowoczesnych metod udrażniania dróg oddechowych oraz procedur postępowania. Edukacja, organizacja szkoleń, kursów i warsztatów z tej tematyki oraz projektowanie i organizacja badań naukowych nad urządzeniami do udrażniania dróg oddechowych. Sekcja przygotowała  projekt - propozycję Polskich Wytycznych postępowania w przypadku wystąpienia trudności intubacyjnych oparty o wytyczne Difficult Airway Society (treść projektu w załączniku 1) który został przedstawiony  na XVI Międzynarodowym Zjeździe PTAiIT w Krakowie 24-27.09.2008, zorganizowała  kursy „Trudna intubacja” przy współpracy z International School for Instructors in Anesthesiology WFSA w terminie 12-16.05.2008 oraz 6-9.10.2008, oraz zorganizowała warsztaty szkoleniowe podczas XVI Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Krakowie 24-27.09.2008, W najbliższej przyszłości sekcja planuje realizację następujących zadań:
•    Opracowanie i wdrożenie Polskich Wytycznych postępowania w przypadku wystąpienia trudności intubacyjnych,
•    Organizacja kolejnych kursów, szkoleń i warsztatów,
•    Stworzenie strony internetowej o nowoczesnych metodach przyrządowego udrażniania dróg oddechowych,
•    Dalsze badania naukowe nad nowoczesnymi urządzeniami i metodami udrażniania dróg oddechowych i publikacja wyników.

Wytyczne zostaną opublikowane w czasopiśmie Anestezjologia i Intensywna Terapia.

Profesor Nestorowicz poprosił by kontynuować spotkania i organizować  rozszerzone zebrania Zarządu Głównego  z  Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji  raz na kwartał.

Prezes PTAiIT        Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Sekretarz PTAiIT        Dr Małgorzata Mikaszewska- Sokolewicz