Proszę czekać...
zamknij

KARPEL Ewa Krystyna (1950-2011)

W dniu 28.stycznia 2011 roku  zmarła  Profesor dr hab. med. Ewa Karpel  , Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Urodziła 18.12.1950 r w Katowicach. W Katowicach  chodziła do szkół , studiowała na Wydziale  Lekarskim  ŚAM i pracowała w Katedrze i  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Na podstawie dysertacji "Długotrwała wentylacja mechaniczna z zastosowaniem przerywanych ciśnień dodatnich. Doświadczenia własne", napisanej pod kier. prof. Anny Dyaczyńskiej-Herman, decyzją Rady Wydz. Lekarskiego w Katowicach ŚAM z dn. 20 V 1993 otrzymała st. naukowy dra n. med. Dorobek naukowy oraz przedstawiona Radzie Wydz. Lekarskiego w Katowicach rozprawa "Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej w okresie pooperacyjnym", recenzowana przez prof. prof. Andrzeja Küblera, Zbigniewa Rybickiego, Krzysztofa Ziaję  były podstawą do przeprowadzenia w ŚAM 21 II 2002 kolokwium habilitacyjnego, w wyniku którego uzyskała st. naukowy doktora  habilitowanego nauk medycznych.
 Od 1 V 2003  była Kierownikiem  I Kliniki  Anestezjologii i Intensywnej Terapii . Dnia 1 XII 2003 została  powołana na stanowisko Kierownika  Katedry  Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W  2004 r.  objęła  stanowisko profesora  nadzwyczajnego  ŚAM.  Od 2001 r. była Kierownikiem  Centralnej Izby Przyjęć SP CSK ŚAM. Od 1 XI 2005 pełniła funkcję Kierownika  Kolegium Kształcenia Podyplomowego i  Przewodniczącą  (od 2003 r.) Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. Reprezentowała Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Europejskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Komisji Egzaminów Specjalizacyjnych.   W latach 1996-1999 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTAiIT / Od 2005-2008 r była członkiem Zarządu Głównego PTAiIT .
 W pracy naukowo-badawczej skupiała się na następujących zagadnieniach: anestezja i intensywna terapią chorych z ciężkimi obrażeniami ciała; wykorzystanie nowych metod monitorowania w anestezjologii i intensywnej terapii; doskonalenie metod znieczulenia oraz leczenia przewlekłych zespołów bólowych; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; ostra niewydolność  oddechowa – wentylacja mechaniczna; diagnostyka i leczeniem zakażeń w oddziale intensywnej terapii oraz ogólnoustrojowa reakcja na uraz i zakażenie

Galeria zdjęć: